MADDE 1: TARAFLAR

1.1 İşbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ (“SÖZLEŞME”), DAĞ OFİS SİSTEMLERİ İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“DAĞOFİS”) tarafından işletilen www.dagofis.com (“SİTE”) internet adresinde ürün alımı yapmak üzere (“ALICI”) veya ürün satışı yapmak üzere (“SATICI”) yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (Aşağıda ALICI ve SATICI beraber KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile DAĞOFİS arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. Bu sözleşme KULLANICILAR ile DAĞOFİS arasında, KULLANICILARIN sözleşmeyi onaylaması sırasında yapılmıştır. KULLANICILAR bu sözleşmeyi onaylayarak, sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

1.2 DAĞOFİS, değiştirilen maddeleri SİTE’deki duyuru imkanları ile yayınlamak kaydıyla, SÖZLEŞME’yi tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler SİTE’deki duyuru imkanları ile ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu KULLANICI sözleşmesinin konusu, KULLANICILARIN, SİTE’de sunulan hizmetleri kullanma ve yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 3: KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 SİTE’ye üye olmak için T.C. kanunları çerçevesinde reşit olmak ve istenen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmak yeterlidir.

3.2 KULLANICI, SİTE’den yararlanırken yürürlükte bulunan T.C. kanun ve mevzuatlarına ve kullanıcı sözleşmesi ve ekinde yer alan tüm şartlara uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 KULLANICI, SİTE’de paylaştığı bilgiler, yaptığı işlemler ve hareketleri ile ilgili kayıt altında tuttuğu her türlü bilgi veriyi, yetkili makamlarca istenmesi ve yükümlü olduğu durumlarda resmi makamlarca paylaşılabileceğini ve bu durumda her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 SİTE üzerinde yapılan alım ve satış işlemleri direk olarak KULLANICILAR arasında gerçekleşmektedir. SİTE, KULLANICILAR arasında gerçekleşen para, ürün ve mal transferinin hiçbir aşamasında yer almamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle doğabilecek her türlü yasal, mali ve idari sorumluluk KULLANICILARA aittir. KULLANICILAR, bu sözleşmeyi kabul ederek bu şartları kabul etmiş olurlar.

3.5 KULLANICI, satılan mal ve/veya hizmete ilişkin olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında tek sorumlunun kendileri olduğunu ve DAĞOFİS’in, KULLANICILAR arasındaki satım akdinin ve/veya hizmet akdinin veya sair hukuki ilişkinin herhangi şekil ve sıfat ile tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6 KULLANICI, DAĞOFİS’in 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7 KULLANICI, DAĞOFİS’in herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşme kapsamında SİTE ile gerçekleşen işlemlerinin durdurabileceğini ve işlemin durdurulması sebebiyle DAĞOFİS’den herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8 KULLANICI’nın SİTE’de işlem yapmak için kullandığı kullanıcı adı, şifre, özel anahtar, API anahtarı ve benzeri her türlü özel bilgiyi saklamakla yükümlüdür.

3.9 KULLANICI, DAĞOFİS’in sunduğu hizmetlerin hiçbirini, yürürlükte bulunan kanun ve/veya mevzuatlara aykırı içeriğin ve/veya hizmetin saklanması, satılması için kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10 KULLANICI, SİTE’ye yüklemiş olduğu her türlü içerik, dosya, görsel ve dijital varlığın telif hakkının kendine ait olduğunu ve resmi makamlar ve/veya telif hakkı sahibi tarafından yapılacak bir başvuruda DAĞOFİS’in hiçbir uyarı yapmadan bu içeriklerini erişime kapatabileceğini ve/veya silebileceğini, bunun sonucunda DAĞOFİS’den herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11 KULLANICI, SİTE’ye yüklemiş olduğu içeriklerin sebep gösterilmeksizin silinebileceğini, KULLANICI’nın bu içeriklerin orijinal kopyalarını kendisinin saklamakla yükümlü olduğunu ve bu varlıklara erişememesi durumunda, DAĞOFİS’den herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.12 KULLANICI, SİTE'sindeki ürünler ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere ilgili Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında mesafeli satış, kapıda ödeme veya İnternet üzerinden satış ile yasaklanan ürünlerin satışını yapmayacağını, söz konusu durumda SİTE'nin DAĞOFİS tarafından uyarı olmadan kapatılabileceğini, resmi makamların talebi üzerine gerekli görüldüğü durumlarda SİTE ile ilgili bilgilerin ilgili makamlarla paylaşılabileceğini kabul ve taahhüt eder.

3.13 KULLANICI, Aylık veya yıllık olarak kullanım paketini satın aldığında, satın almış olduğu dönemler için kullanımdan vazgeçerse ücret iadesi hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, satın almış olduğu dönem sonunda yeni dönemi satın almak zorunda değildir.

MADDE 4: DAĞOFİS’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 DAĞOFİS, SİTE’de verdiği hizmet süresince KULLANICI’nın paylaşmış olduğu içerik, dosya, bilgi ve her türlü dijital varlığın erişilebilirliği, sürekli erişilebilirliği ve kullanılabilirliği ile ilgili bir taahhüt vermemektedir.

MADDE 5: MÜCBİR SEBEPLER

5.1 Hukuken “mücbir sebep” sayılan tüm hallerde, DAĞOFİS, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik yerine getirme veya yerine getirememe nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DAĞOFİS için, gecikme, eksik yerine getirmen veya yerine getirememe veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DAĞOFİS’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 6: HUKUK KAPSAMI VE YETKİLİ MERCİLER

6.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hukuku, kanun ve mevzuatları uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 7: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1 Dağofis, kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Dağofis üyeliği ile hizmet almakta olan Tüzel kişiler adına işlem yapan ilgili kişiler veya gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili detaylar "Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası" aydınlatma metninde yer almaktadır.

7.2 SATICI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Satıcı ayrıca, Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ek olarak, Satıcı, Websitesi’ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. SATICI, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 8.1 ’inin uygulanacağını kabul eder. Satıcı Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve DAĞOFİS'e karşı sorumludur.

MADDE 8: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

8.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, KULLANICI, SİTE'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm olarak kabul edilecek ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. DAĞOFİS, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, SİTE içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve SİTE’de sunulan hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek kullanıcıların hesaplarını kapatma hakkına sahiptir. Bu durumda, KULLANICI'lar, fesih sebebiyle, DAĞOFİS’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

8.2 Kullanıcılar aylık, yıllık ve bu süreler ile sınırlı olmamak üzere, sınırlı süre ile yenilenen üyelik sözleşmesini, ödemesini yaptıkları dönem içinde önceden kapatmak istediklerinde herhangi bir ücret iadesi hakkına sahip olmadıklarını kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 9: KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

9.1 KULLANICI, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda DAĞOFİS’in bilgisayar kayıtlarının H.M.K 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten DAĞOFİS kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu 9 (dokuz) madde ve “EK-1 Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” belgesinden oluşan sözleşme, KULLANICI'nın üyeliğini başlatarak elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.